Curri curri picciriddra

Il video del bellissimo brano divenuto inno della “Cursa“: il Giro Podistico di Castelbuono.

Scusandoci per i sicuri errori, proviamo a riportare il testo e ci ripromettiamo di migliorare e completare la trascrizione:

Sduvigliati è un anno che dormi
cuntannu i jorna ti staiu aspittannu
pi stari una cu tia, ma quantu sciatu
smaniannu munni e puru ta sunnatu

Pi ttia vistuti a festa a li spicuna
russu li mani e supra i finisciuna
ognuna di sti petri a vistu *?*
un pezzu di vita, a storia du passato.

Curri curri picciriddra, curri curri figlia beddra
Nei cortili e nei vaneddri, curri curri sii na stiddra
Curri curri nu paisi, ca si sannu tutti cosi
Curri curri principissa, tutti ti chiamanu Cursa.

[…]