Nonu iornu da nuvena

Siamo giunti alla fine di questo viaggio in compagnia delle parole della nostra tradizionale novena, tra qualche ora, per l’ ultima volta, risuoneranno i canti della novena a salutare il sole che sorge. Domani sera le ultime note si leveranno introducendo il clima della nascita di Gesù Bambino…. Non resta che augurare un buon Natale a tutti voi con le parole du nonu iornu, il giorno in cui il poeta lascia libera la penna e supera le consuete nove strofe, il canto è ormai un inno, un tripudio di gioia…

 

Nonu iornu

 

Misa già in orazioni

la gran Vergini Maria

cu na gran divozioni

a Gesù pinsannu ia,

e pinsava ca a lu friddu

nascirà Diu picciriddu.

Comu mai  dici chiancennu

lu gran Diu di maistati

di li Rè lu Rè tremennu

ntrà lu friddu nascirà?.

Lu Signuri di lu celu

comu nasci ntrà lu ielu?

O, miu Diu di gran ricchizza,

comu nasci puvireddru?

Sarà veru, o mia biddrizza,

ca ti viu ngridduteddru?

Ca di friddru trema e mori

nun mi basta, no, lu cori .

Si di nasciri cunveni

pirchì nun nasci ntrà palazzi?

Pirchi tu nun ti nni veni

cu gran pompi, cu granni sfarzi?

Lu to granni summu amuri

ti fa nasciri in duluri.

Via chi tardi, o figliu miu,

figghiu duci figghiu d’oru

Quannu nasci e quannu, o Diu

renni saziu stu me cori?

Figliu beddu e duci assai

quannu, quannu, nascirai?

Quannu  Quannu nascirai?

Quannu st’ura vinirà?

Quannu tu cunsulirai

l’infilici umanità

Quannu, o beni miu dilettu,

t’haiu a stringiri a lu pettu.

Ntrà st’affetti e ntrà st’amuri

la gran Vergini biata

tutta focu e tutta arduri

È in estasi elevata

e gudennu lu so’ Diu

a Gesuzzu si vidiu.

Natu già lu gran Missia

misi a chianciri e ngusciari

e la Vergini Maria

misi ancora a lacrimari.

Lu pigliau cu summu affettu

e lu strinci a lu so pettu.

San Giuseppi si risbiglia

già di l’estasi profunna,

e cu duci meraviglia,

si stupisci e si cunfunna.

Curri prestu spavintatu

e a Gesuzzu vitti natu.

Oh! Pinsati ch’è cuntentu!

Chi grannissima alligrizza!

Si scurdau di lu so stentu

pri la summa cuntintizza,

e cu tanti so’ piaciri

accussì si misi a diri:

Chi furtuna fu la mia!

Oh chi onuri e chi disiu!

D’adurari cu Maria

a stu locu lu miu Diu!

O Matri santa e mia signura

Ia vi fazzu la bonura.

O chi figliu aviti mpettu!

Oh chi bedda criatura!

quant’è bedda ch’è diletta

la sua facci mi nnamura

Chi su amabili sti giglia!

a la matri c’assumiglia

Oh chi ucchiuzzi o Diu c’aviti

chi linguzza ncarnatedda!

Veramenti beddru siti!

La pirsuna tutta è beddra!

tu si beddru figghiu miu

ma chiù beddru ca si Diu!