Per il Giovedì Santo

PER IL GIOVEDI SANTO.

è stato possibile conoscere questo racconto dell’Annunzio della Passione alla Madonna, da una gentile anziana parecchi anni fa. Profondamente devota, dalla Fede forte e dall’appassionata devozione la signorina Peppina Mancuso fu un’insostituibile fonte di informazioni sulle nostre tradizioni e le nostre preghiere tradizionali.

Il brano, speculare ad un altro sul Venerdì Santo, descrive un momento non contemplato nei Vangeli canonici. La devozione popolare castelbuonese però, ha assunto l’annunzio della Passione a Maria come una sorta di tappa necessaria, di preludio. Rappresentazione pittorica ne è il dipinto custodito nella chiesa dell’Itria.

l?arva du juovu st?ava agghiurnannu
scinniu a la casa di Maria n?ancilu rannu
a Gran Signura era già viglianti
stava mittennu pezzi nte vacanti

c?ava purtatu Jesu tri cammisi
sciati di quantu si l?ava misi
pizzuddi novi e boni ci mittia
quant?era bedda metri li cusia

L?ancilu Gabrieli la chiamavi
e a Madunnuzza lestu arrisatavi
Ci dissi ?o Maria chi va facinni??
?i robbi pi ma figghiu stai cusinni?

?iettali arrasu un li custunari
chiù un si potrà iddu nzaiari?
a Matri Santa a stu parrari
capisci ca na spata avi arrivari!

?chi fu Rabrieli tu mi l?havi a diri!?
?to figghiu è purtatu o muriri!?
?ma quannu u pigghiaru? chi mi dici??
?ancora unn?è tuccatu è cu l?amici!?

? oh cori ca ?nto pettu sta satannu
comi pò essiri ca u vannu ammazzannu??
?Maria, arricampa i pezzi e vacci scontru?
?sarà l?urtima vota ca u ncontru??

?Li promissi di Diu sunnu eterni
scafazzira cifiri e tinti ?nferni!?
?ma ?ntantu angilu Santu du Signuri
u ma cori si rumpi du duluri?

saputa sta nova a Gran Signura
ittavu i pezzi da custura
niscennu pi a strata iava vucianni
?curriti Maddalena! curri Giuvanni!?

Maria misi a tuppuliari a tutti i porti
e siddi un la sintieru tuppuliavi chiù forti
di na stratuzza ca porta a campia
vitti spuntari Maddalena ca s?arriducia

?oh Maddalena di partiri aviimi
a Gersalemmi iri duviimi!?
?chi fu o matri bedda e gran Signura??
?di Cristu sta sunannu l?urtima ura!?

la matina du venniri arrivari a la citati
si misiru a circari e strati strati
pi via vittiru veniri un surdatu
?neca ha vistu u figghiu miu aduratu??

?vatinni fimmina finu chi hai vita
pirdutu è u capu di la sita!?
?o cori e supracori assai angustiatu!?
?tò figghiu è a casa di Pilatu!?